รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint