รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

Slide

epetitions

complaint