คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

องค์ประกอบ

 1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
 3. เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
 4. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
 6. อธิบดีกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
 7. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
 8. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
 9. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
10. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
11. อธิบดีกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
12. อธิบดีกรมที่ดิน อนุกรรมการ
13. อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
14. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
15. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
16. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
17. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
18. อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ
19. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
20. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ
21. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
23. ประธานกรรมการหอการค้าไทย อนุกรรมการ
24. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อนุกรรมการ
25. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
26. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) * อนุกรรมการ
27. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
28. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. เสนอแนะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา
  2. เสนอแนะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  3. พิจารณา กลั่นกรอง การจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา
  4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
* เพิ่มเติมองค์ประกอบ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
ยกเลิกองค์ประกอบเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 2/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา