การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาข้าราชการ

การสรรหาพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์/วิธีการ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint