คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน

องค์ประกอบ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อนุกรรมการ
 3. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
 4. ผู้แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ
 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร อนุกรรมการ
11. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
12. ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
13. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
14. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
15. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
16. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
17. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
18. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
19. ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ
20. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
21. ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ อนุกรรมการ
22. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
23. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
24. ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
25. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
26. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. กำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อบูรณาการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ตลอดจนรวบรวม จัดเก็บพิมพ์เขียวข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบธรรมาภิบาลข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
  4. รายงานผลการดำเนินงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
  5. เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล และคำชี้แจงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินต่อคณะอนุกรรมการฯ
  6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566