คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ

องค์ประกอบ

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองประธานอนุกรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
 4. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
 6. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
 7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อนุกรรมการ
 9. เจ้ากรมแผนที่ทหาร อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 อนุกรรมการ
12. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 อนุกรรมการ
13. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อนุกรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อนุกรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
16. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐ อนุกรรมการ
17. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 4 คน อนุกรรมการ
18. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ
19. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกิน 2 คน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. ข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกิน 2 คน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกิน 2 คน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. พิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และแนวทางดังกล่าว
  2. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
  3. ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน หรือแผนที่แนบท้ายกฎหมายของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลที่ดินของรัฐแต่ละประเภท ให้สอดคล้องกับแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
  4. จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อยุติกรณีแนวเขตที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทับซ้อนกัน หรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
  5. แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมาย หรือประสานงานกับคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใด ๆ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้
  6. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการของคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคำสั่งนี้
  7. เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด มาให้ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือคำแนะนำทางวิชาการ หรือให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามสมควร
  8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566