โครงสร้างองค์กร

 • ผู้อำนวยการ สคทช.
 • รองผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานคลังและพัสดุ
  • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
 • กองกฎหมาย
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
  • กลุ่มงานคดี
  • กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
 • กองที่ดินของรัฐ
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานนโยบายและประเมินผล
  • กลุ่มงานวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ
  • กลุ่มงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ 1
  • กลุ่มงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ 2
  • กลุ่มงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานนโยบายและแผน
  • กลุ่มงานวิจัยและวิเคราะห์มาตรการ
  • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานส่งเสริมความร่วมมือ
  • กลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลุ่มงานติดตามประเมินผล
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม
  • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
  • กลุ่มงานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ 1
  • กลุ่มงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ 2
  • กลุ่มงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์