ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


Slide

epetitions

complaint