เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สคทช. ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งมีการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint