๏ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ๏

๏ ภาคเหนือ ๏

๏ ภาคกลาง ๏

๏ ภาคตะวันออกเหนือ ๏

๏ ภาคใต้ ๏

aerial phot interpretation