เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สคทช. ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งมีการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี