เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 8 และ 9 ตำบลทุ่งตำเสา และหมู่ที่ 1 3 4 และ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ และหมู่ที่ 5 และ 7 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ต่อมา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเสวี จิระเสวี ที่ปรึกษา สคทช. พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์เฉพาะกิจ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวภทรกช เหนือเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี นายจรัส พรหมโณ ผู้ร้อง และตัวแทนราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณากรณีข้อร้องเรียนของราษฎร และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาตรวจสอบพื้นที่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะทำงาน และให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำผลเสนอ คทช. พิจารณาต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint