เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 8 และ 9 ตำบลทุ่งตำเสา และหมู่ที่ 1 3 4 และ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ และหมู่ที่ 5 และ 7 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ต่อมา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเสวี จิระเสวี ที่ปรึกษา สคทช. พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์เฉพาะกิจ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวภทรกช เหนือเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี นายจรัส พรหมโณ ผู้ร้อง และตัวแทนราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณากรณีข้อร้องเรียนของราษฎร และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาตรวจสอบพื้นที่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะทำงาน และให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำผลเสนอ คทช. พิจารณาต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี