เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ผู้แทน คทช. จังหวัดระยอง ได้รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 7 พื้นที่ มีราษฎรที่ได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 1,697 ราย ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน จำนวน 5 พื้นที่ และรายงานความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.482 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา จัดราษฎรลงพื้นที่แล้ว จำนวน 7 ไร่ 32 แปลง ราษฎรใช้ประโยชน์ จำนวน 31 ราย และมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เคหสภานบ้านก้าวมั่นคง จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 31 ราย

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint