เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ผู้แทน คทช. จังหวัดระยอง ได้รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 7 พื้นที่ มีราษฎรที่ได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 1,697 ราย ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน จำนวน 5 พื้นที่ และรายงานความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.482 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา จัดราษฎรลงพื้นที่แล้ว จำนวน 7 ไร่ 32 แปลง ราษฎรใช้ประโยชน์ จำนวน 31 ราย และมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เคหสภานบ้านก้าวมั่นคง จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 31 ราย

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี