เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 และบรรยายในหัวข้อ "การบูรณาการการจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ" พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก รับรู้ขั้นตอนความคืบหน้า และรับทราบผลการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในจุดเดียว

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ในกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ รับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (e-Petitions) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการร้องเรียนและติดตามเรื่อง ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ตลอดจนลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการรายงานผล ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ การสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111" และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (e-Petitions)" พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 40 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 120 คน

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint