เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 และบรรยายในหัวข้อ "การบูรณาการการจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ" พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก รับรู้ขั้นตอนความคืบหน้า และรับทราบผลการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในจุดเดียว

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (e-Petitions) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการร้องเรียนและติดตามเรื่อง ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ตลอดจนลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการรายงานผล ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ

ทั้งนี้ การสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111" และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน (e-Petitions)" พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของหน่วยงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 40 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมสัมมนา

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี