เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และรับฟังผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์) โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. ผู้แทนหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.รวีวรรณฯ กล่าวรายงานว่า สคทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้เร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยมีผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มีพื้นที่เป้าหมาย 80 พื้นที่ เนื้อที่ 306,150 ไร่ 52.5 ตารางวา ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 25 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 31,529 ไร่ 1 งาน 50.7 ตารางวา จัดให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์แล้ว 1,792 ราย 2,422 แปลง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 12 พื้นที่ สำหรับพื้นที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด มีการดำเนินการในรูปแบบการจัดระบบตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. โดยจัดพื้นที่ให้กับประชาชนเป็นที่อยู่อาศัย รายละ 1 ไร่ และที่ทำกินรายละ 5 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ คทช. ที่เป็นที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 80 พื้นที่ เนื้อที่ 85,522 ไร่ 16 ตารางวา ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 23 พื้นที่ เนื้อที่ 21,545 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา จัดคนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว 1,539 ราย 2,175 แปลง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว 29 พื้นที่

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจ คทช. ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายหลังจากที่ได้รับการอนุญาตเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ การพัฒนาดินให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น การแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตการเกษตร การขาดแคลนระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตร การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ ตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ประธาน คทช. มีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและทำกินอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้กลไกของ คทช. มาขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันนโยบาย คทช. ให้เกิดผลสำเร็จในทุกพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย และการที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถจัดทำโครงการเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ก็ต้องอาศัยความสามัคคีของคนในพื้นที่ในการรวมกลุ่มกันและสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถประสานกับภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญเติบโต สำหรับพื้นที่สหกรณ์การเกษตรฯ ปากช่องแห่งนี้ เป็นการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กล่าวคือนำพื้นที่ว่างมาจัดให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินของตนเองได้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งการรับฟังการดำเนินการในลักษณะ “การจัดระบบ” เห็นว่าเป็นแนวทางที่มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งของผู้ได้รับจัดที่ดิน และการพัฒนาดินให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น เพราะว่าเราสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประชาชนผู้เข้าทำประโยชน์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน คทช. รวมทั้งเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรรมในพื้นที่ซึ่งมีการนำระบบ Smart Farm มาใช้ในการจัดการแปลงเกษตรโดยควบคุมและสั่งงานอัติโนมัติจากระยะไกล โดยสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี