เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.45 น. ดร.รวีรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านปากดง หมู่ที่ 1 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสำรวจสภาพข้อเท็จจริงและติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเขตนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา นายสมาน รินสาร นายสุรพล กิตติคุณ รองนายกเทศมนตรี นายเวช รินสาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์ ผู้ปกครองลำน้ำน่าน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเดินทางมาตรวจราชการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหามายาวนานกว่า 50 ปี โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อประมวลเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาตามลำดับต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี