เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปีดการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เสนอคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สคทช. กล่าวโดยสรุปว่า สคทช. ในฐานะฝ้ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นนโยบายด้านที่ 3 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงมีการดำเนินการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. บูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ คทช. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาศักยภาพชุมชน ยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การส่งเสริมและพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและนักวิจัยด้านการบริหารจัดการที่ดินและรัพยากรดิน การใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน

การบูรณาการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตลอดระยะเวลา 9 ปี พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ปัญหาอุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะจาก คทช. จังหวัด นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี