เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.15 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(ผอ.สคทช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี และส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของ สคทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ โอกาสนี้ผอ.สคทช. ได้มอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นย้ํานโยบาย “ไม่รับของขวัญและของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการอบรมฯ จํานวน 80 คน ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเทล แอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัล “คนดีศรี สคทช.” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โล่เกียรติยศ “คนดีศรี สคทช.” จํานวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวพิรพร เพชรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นางอภิญญา นราธนากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นางสาววรัญญา ศีลาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ สคทช. จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางสาวโสภิตา มณีวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ สคทช.” โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานกรรมการจริยธรรมประจํา สคทช. และหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน” โดย นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด อีกด้วย

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี