เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลังไทย 2 ชั้น M อาคาร 2 สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ และ นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ” ระหว่าง สคทช. กับ ปตท. โดยมีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ สคทช. และ ปตท. ที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการที่ดิน รวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลด้านที่ดิน โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย มาร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (DO Map) เพื่อเป็น platform ในการนำเสนอผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย อันจะช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึงของสาธารณชน โดยเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วขยายผลไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ รับทราบข้อมูลอันเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี