เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการยกระดับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สคทช. “คทช.คลายทุกข์เรื่องที่ดิน โดย สคทช. ครั้งที่ 4” โดยเป็นการจัดสัมมนาสัญจรในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ดิน หรือระบบ e-petitions ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมบูรณาการการทำงานให้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะ ธานี จังหวัดเชียงราย

ดร.รวีวรรณ กล่าวเปิดการสัมมนาโดยสรุปว่า สคทช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ และบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน นอกจากนั้นยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน นับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การยกระดับและขับเคลื่อนระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบ e-Petitions จึงเป็นช่องทางรับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านที่ดิน

ทั้งนี้ในระบบ e-petitions สคทช. จะรับบทบาทเป็นส่วนกลาง ในการประสาน ติดตาม แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินทำกินของประชาชนและเรื่องอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและภาคีเครื่องข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 12 หน่วยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้าหากัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สร้างศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จจุดเดียว รวมถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

และยังเป็นโอกาสดี ที่ทาง สคทช. และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดพื้นที่นิทรรศการ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งานระบบ e-petitions และคลินิกศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำช่องทาง วิธีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดินให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ในพื้นที่ภาคเหนือ” เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียน ความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดินจากประชาชนที่มาร่วมงาน

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี