เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "3 ปี สคทช. พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน" โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ผ่านกิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในชุมชน คทช.

นายภูมิธรรมฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ และตระหนักรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชนผ่านการจัดทำนโยบายในการเร่งรัดจัดหาที่ดินทำกิน เพื่อกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ “สคทช.” ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว ผ่านกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริงปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและพูดคุยหาข้อสรุปและหาทางออกร่วมกัน โดยให้ความสำคัญและเร่งรัดจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ของ สคทช. ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างเต็มศักยภาพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอฝากให้ สคทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็ง เร่งรัดขับเคลื่อนการจัดที่ดินให้ประชาชน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายของโลก และกติกาใหม่ๆ ที่จะถูกสร้างขึ้นตามนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยทุกคนอย่างมีเอกภาพและยั่งยืนต่อไป

ดร.รวีวรรณฯ ผอ.สคทช. กล่าวว่า สคทช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ผ่านมาในช่วงแรกจะเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ภายใต้หลักการ One Land One Law ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 44 จังหวัด และปัจจุบันกำลังดำเนินการในกลุ่มที่ 5 ครอบคลุมจังหวัดในภาคใต้ สำหรับการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติให้กับประชาชน 495 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 1,233 ราย โดยมีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 1,234 แปลง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ โดยให้หนังสืออนุญาตทำกินและสามารถตกทอดสู่ทายาทได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 1,582 พื้นที่ ในเนื้อที่ 5.89 ล้านไร่ มีการออกหนังสืออนุญาตแล้ว 2.6 ล้านไร่ และมีการจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วประมาณ 86,000 ราย รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (Big Data Platform)

ทั้งนี้ สคทช. มีเป้าหมายจะขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยี Block chain ในการปรับปรุงแผนที่ One Map เพื่อเกิดความโปร่งใส และการพัฒนาแผนที่ Digital เพื่อให้เกิดความทันสมัยและถูกต้องแม่นยำ การนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ คทช. ให้สอดล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากล รวมทั้ง การเตรียมการเพื่อรองรับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในพื้นที่ คทช. เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐในการประกอบอาชีพได้

สำหรับการจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรม ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางและนโยบายการแก้ไขแนวเขตที่ดินของรัฐที่ซ้อนทับกัน” โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และกิจกรรมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “3 ปี สคทช. แก้ปัญหา พัฒนา ต่อยอดการบริหารจัดการที่ดิน” การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (พื้นที่ คทช.) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 52 จังหวัด ตลอดจนการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ คทช. ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของ คทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชน คทช. จากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาจำหน่าย โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูมชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี