เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขับเคลื่อนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สคทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีระดับคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สคทช. โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สคทช. และร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้แนวคิด “เจ้าหน้าที่ สคทช. หัวใจสีขาว” โดยร่วมกันเก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเล และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ หาดสามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
  2. การบรรยายในหัวข้อ “บทบาท ภารกิจ การดำเนินงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด” ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
  3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ITA กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน”และหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคทช.” ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีชวิลลา - กุยบุรี
  4. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ คทช. บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ “ป่ากุยบุรี” ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา” ณ บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สคทช. ได้ร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา อันเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของ สคทช. อย่างยั่งยืนต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี