เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผอ.สคทช. และว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผช.สคทช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี การสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) โดยมี ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้แสดงดนตรีไทยเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณ ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผอ.สคทช. ได้กล่าวโดยสุรปว่า วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “บริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ดังนั้น ในวันนี้ถือเป็นโอกาส ที่ดีที่ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. มาร่วมทำบุญเพื่อเป็นการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมทำบุญเพื่อสบทบทุนทอดผ้าป่าของโรงเรียนฯ ซี่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ สคทช. ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอชื่นชมในความสามารถของนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกรทุกคนในโอกาสนี้ด้วย

โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มอบเงินทุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จำนวน 60,000 บาท และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ กระดาษ A4 ดินสอสี นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม เครื่องปรุงรสสำหรับทำอาหาร กระดาษชำระ เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากภาคเอกชน ภาคเครือข่าย อาทิ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีไอเอส จำกัด เป็นต้น โดยได้มอบให้แก่ ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยโรงเรียนปัญญาวุฒิกรเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ก่อตั้งโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 115 คน, ครู จำนวน 30 คน, ลูกจ้าง 9 คน และลูกจ้าง (เด็กพิเศษ) จำนวน 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 172 คน ทั้งนี้ โรงเรียนปัญญาวุฒิกรยังคง ขาดแคลนงบประมาณค่าอาหาร สิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุน เพื่อโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ให้แก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดต่อบริจาคได้ที่ โทรศัพท์ 0 2589 5762 ในวันและเวลาราชการ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี