เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านรวมไทย ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมหารือฯ ณ ชุมชนผลิตชาใบหม่อนบ้านรวมไทย ป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผอ.สคทช. กล่าวโดยสรุปว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้เร่งดำเนินการในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการออกหนังสืออนุญาตให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช. รวมทั้ง ได้มีการผลักดัน ยกระดับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น การทำที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สคทช. ยังได้เร่งดำเนินการในเรื่องการสร้างมูลค่าในที่ดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ คทช. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยแนวทางดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามคำแถลงของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ในการสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน ผ่านนโยบายการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

โอกาสนี้ ผอ.สคทช. และคณะ ได้รับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่ากุยบุรี ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่ คทช. บริเวณแปลงปลูกสับปะรดและทุเรียน พร้อมทั้ง ได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop "การทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี" กับสมาชิกวิสาหกิจฯ อีกด้วย

สำหรับแปลงที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เนื้อที่ 17,842 ไร่ ซึ่ง คทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความเห็นชอบรับรองรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,098 ราย 1,577 แปลง ซึ่งกรมที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการส่งมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี