เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สคทช. เข้าพบ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรายงานสรุปบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แก่ อำนาจหน้าที่และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คทช. นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2580 (ระยะ 15 ปี) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 (ระยะ 5) การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ การพัฒนาสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รวมถึงโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการเร่งด่วน (Quickwin) ที่จะเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สคทช. และจะเร่งรัดประเด็นที่ สคทช. ขอรับการสนับสนุนต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี