เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรวยสุข โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครฯ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และ (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 180 คน เข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็น (ร่าง) ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน รวมถึง (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ซึ่งจัดทำตามกรอบแนวคิดดัชนีความยั่งยืนด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้ 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมิติความยั่งยืนของทรัพยากรดิน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กลุ่มที่ 1 ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และกลุ่มที่ 2 ด้านการเพิ่มผลิตภาพที่ดิน (Land Productivity) และด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กลุ่มที่ 3 ด้านการลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน (Degradation Reduction) และกลุ่มที่ 4 ด้านการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรดิน (Quality Enhancement) และด้านการจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Management)
  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กลุ่มที่ 5 ด้านการสร้างความยุติธรรม (Social Justice) และกลุ่มที่ 6 ด้านการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)

ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประชุม จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี