เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าพบ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดสมุทรสาคร (คพร.จังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการของ คทช. พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ กรณีการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตที่ดินของรัฐ (ป่าชายเลน) จำนวน 13 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา รวมทั้งขอให้ คพร.จังหวัดสมุทรสาคร นำกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คพร.จังหวัด เข้าสู่ที่ประชุม คพร.จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี