เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมาร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 150 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ระยะ 15 ปี) ซึ่งแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ระยะ 5 ปี) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และแหล่งข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลตามตัวชั้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะถัดไป ตลอดจนกลไก แนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการฯ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี