วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากร สคทช. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Video Conference ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2580 (ระยะ 15 ปี) ซึ่งแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 (ระยะ 5 ปี) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และแหล่งข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะถัดไป ตลอดจน กลไก แนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการสำคัญตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี