เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมมอบโล่ดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานของ คทช. โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิใน คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน ตลอดจนภาคประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมในงาน และเข้าร่วมรับชมผ่านเฟสบุคไลฟ์

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ที่จะบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน และที่สำคัญคือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กับประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายใต้การดำเนินการของ คทช. ซึ่งประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว 1,491 พื้นที่ เนื้อที่รวม 5.7 ล้านไร่ ครอบคลุม 70 จังหวัด และสามารถจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ให้ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินได้แล้ว 78,109 ราย

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายของ คทช. ยังมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ พัฒนา และยกระดับการทำงานอีกเป็นจำนวนมาก อันได้แก่

  • การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 หรือ One Map โดยแบ่งพื้นที่ทั่วประเทศ ออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 11 จังหวัด ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 2 กลุ่มจังหวัด จำนวน 22 จังหวัด และกลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยตั้งเป้าหมายที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้ครบถ้วนทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2567
  • การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน โดยจัดทำบัญชีข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบ ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูล รวมทั้ง การนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ หรือ One Map เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหา
  • การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนโดยการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ
  • การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินจากหน่วยงานรัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ประสบความสำเร็จ

และเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2580 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในระยะ 15 ปี ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอีกด้วย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นและเดินหน้าการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ โดยให้ยึดหลักการใช้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ เพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้การจัดงานสัมมนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคตของ สคทช. ให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อสานพลังความร่วมมือและยกระดับการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชน ภายใต้แนวคิด “บริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน” ซึ่งในปี 2566 นี้ สคทช. จะเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการที่ดิน รวมถึงการพิสูจน์สิทธิ การพัฒนานโยบายและการประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน ตลอดจนเร่งรัดการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1 : 4000 หรือ One map ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี