วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อสื่อมวลชน โดยในโอกาสนี้ เลขาธิการ สผ. ได้แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ โดยนายกรัฐมนตรี ประธาน คทช. ได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้ตามพื้นที่เป้าหมายที่เหลืออีก 2.4 ล้านไร่ รวมทั้งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 9 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ครอบคลุมตามภารกิจของ คทช. ต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี