เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ย. 62 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นประธานการประชุมสรุปผลโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 1 - 8 ณ ห้องประชุมธรรมรินทร์ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และมีผู้แทนหน่วยงานคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นในระดับภูมิภาคทั่วประเทศรวม 8 ครั้ง เพื่อประมวลสรุปผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงปัญหา อุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาโดย คทช. ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของ คทช. ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี