เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน จัดประชุมหารือการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 สผ.

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาชื่อ องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ จำนวนของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอต่อ คทช. โดยมีจำนวน 9 คณะดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
  2. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
  3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
  4. คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)
  5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  6. คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  7. คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
  8. คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
  9. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี