เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมแผนที่ทหาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมธนารักษ์ กรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ท. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 สผ.

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 9 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 5) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 6) คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 7) คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 9) คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน 9) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 9 คณะดังกล่าว เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของ คทช. ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี