เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดประกอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 สผ. โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. นายพจน์ สุขมหา นายประทีป เจริญพร นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ป.ป.ท. กอ.รมน. กรมแผนที่ทหาร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวสดิการ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ/สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สป.ทส. ทสจ.เพชรบุรี ทสจ.ชลบุรี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และมีวาระการพิจารณาเรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตาม พรบ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี