เมื่อพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล คณะเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ที่ยังคงต้องการโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในภาวะวิกฤติ โดยสภากาชาดไทย มีนโยบายในการจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้มากที่สุดเพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในความตั้งมั่นของสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint