เมื่อพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล คณะเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ที่ยังคงต้องการโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในภาวะวิกฤติ โดยสภากาชาดไทย มีนโยบายในการจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้มากที่สุดเพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในความตั้งมั่นของสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี