เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเกียรติพิบูล แสงสี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงข้อเสนอแนะการดำเนินงานในพื้นที่

ผู้แทน คทช. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 พื้นที่ เนื้อที่ 2,348 ไร่ 6 งาน 541 ตารางวา มีราษฎรได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 537 ราย 674 แปลง มีการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน โดยดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด อาทิเช่น สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก สนับสนุนขุดสระน้ำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคแม่พันธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนให้แก่เกษตรกร เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. จังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจ หมู่ 8 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 เพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 530 ไร่ 2 งาน 179 ตารางวา ราษฎรใช้ประโยชน์ จำนวน 99 ราย จัดราษฎรลงพื้นที่แล้ว จำนวน 133 แปลง ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัดและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์อยู่ในพื้นที่ คทช. โดยให้เกษตรกรในโครงการ คทช. สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี