เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเกียรติพิบูล แสงสี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงข้อเสนอแนะการดำเนินงานในพื้นที่

ผู้แทน คทช. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 พื้นที่ เนื้อที่ 2,348 ไร่ 6 งาน 541 ตารางวา มีราษฎรได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 537 ราย 674 แปลง มีการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน โดยดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด อาทิเช่น สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก สนับสนุนขุดสระน้ำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคแม่พันธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนให้แก่เกษตรกร เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. จังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจ หมู่ 8 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 เพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 530 ไร่ 2 งาน 179 ตารางวา ราษฎรใช้ประโยชน์ จำนวน 99 ราย จัดราษฎรลงพื้นที่แล้ว จำนวน 133 แปลง ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ โดยบูรณาการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัดและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์อยู่ในพื้นที่ คทช. โดยให้เกษตรกรในโครงการ คทช. สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint