เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเกียรติพิบูล แสงสี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดรร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ผู้แทน คทช. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 พื้นที่ มีราษฎรได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 862 ราย และมีเป้าหมาย ปี 2566 ในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน จำนวน 780 ราย และรายงานความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 380 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา จัดราษฎรลงพื้นที่แล้ว จำนวน 151 แปลง ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 30 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 30 ราย

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี