เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเกียรติพิบูล แสงสี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดรร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ผู้แทน คทช. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 พื้นที่ มีราษฎรได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 862 ราย และมีเป้าหมาย ปี 2566 ในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตามกรอบการพัฒนา 6 ด้าน จำนวน 780 ราย และรายงานความต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 380 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา จัดราษฎรลงพื้นที่แล้ว จำนวน 151 แปลง ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 30 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 30 ราย

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint