เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม (effective Teamwork) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สคทช. ให้มีการทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือร่วมใจประสานงานในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน Smile Ant Team เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint