เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม (effective Teamwork) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สคทช. ให้มีการทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือร่วมใจประสานงานในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากทีมงาน Smile Ant Team เป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี