เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566
  2. ความคืบหน้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษาในงบรายจ่ายอื่นและรายการครุภัณฑ์ในงบลงทุน พ.ศ. 2566

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี