เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566
  2. ความคืบหน้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษาในงบรายจ่ายอื่นและรายการครุภัณฑ์ในงบลงทุน พ.ศ. 2566

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint