เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม จำนวนรวม 200 คน

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับเป็นเครื่องมือประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในมิติต่าง ๆ ที่สะท้อนระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในภาพรวม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยผลที่ได้จากการประชุมจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี