เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานผู้อำนวยการ (สอก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สคทช. ครั้งที่ 3 โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สคทช. และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ ดังนี้

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงของประชาชน
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อเร่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม ประสานและบูรณาการความร่วมมือบนฐานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นเอกภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกิตติ เพ็ญภาคกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำ และนายนิมิตร สมบูรณ์วิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint