เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานผู้อำนวยการ (สอก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สคทช. ครั้งที่ 3 โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สคทช. และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ ดังนี้

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงของประชาชน
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อเร่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม ประสานและบูรณาการความร่วมมือบนฐานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นเอกภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

โดยที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กิติชัย รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกิตติ เพ็ญภาคกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำ และนายนิมิตร สมบูรณ์วิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี