เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในประเด็นนโยบายที่ 2 (ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ซึ่งเป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Video Conference

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้ง แนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ดินที่ถูกทิ้งร้างฯ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลที่ดินที่ถูกทิ้งร้างฯ และขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลที่ดินที่ถูกทิ้งร้างฯ ตามคำนิยามที่มีการศึกษาไว้

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี