เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในประเด็นนโยบายที่ 2 (ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ซึ่งเป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Video Conference

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้ง แนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่ดินที่ถูกทิ้งร้างฯ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลที่ดินที่ถูกทิ้งร้างฯ และขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลที่ดินที่ถูกทิ้งร้างฯ ตามคำนิยามที่มีการศึกษาไว้

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint