เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.onlb.go.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สคทช. ใช้คุกกี้อย่างไร

สคทช. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ สคทช. สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สคทช.ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี สคทช. จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

โครงสร้างองค์กร

 • ผู้อำนวยการ สคทช.
 • รองผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานคลังและพัสดุ
  • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
 • กองกฎหมาย
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
  • กลุ่มงานคดี
  • กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
 • กองที่ดินของรัฐ
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานนโยบายและประเมินผล
  • กลุ่มงานวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ
  • กลุ่มงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ 1
  • กลุ่มงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ 2
  • กลุ่มงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานนโยบายและแผน
  • กลุ่มงานวิจัยและวิเคราะห์มาตรการ
  • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • กองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานส่งเสริมความร่วมมือ
  • กลุ่มงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลุ่มงานติดตามประเมินผล
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม
  • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
  • กลุ่มงานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน
  • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ 1
  • กลุ่มงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ 2
  • กลุ่มงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์