เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม คณะที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 100 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ระยะ 15 ปี) ซึ่งแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ระยะ 5 ปี) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และแหล่งข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะถัดไป ตลอดจนกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการสำคัญตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี