เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง) ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม คณะที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 100 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ระยะ 15 ปี) ซึ่งแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ระยะ 5 ปี) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และแหล่งข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะถัดไป ตลอดจนกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการสำคัญตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint