เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. นางสาววัลย์นภา รัชเดช ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ดังนี้

  1. รายงานการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
  2. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
  3. รายงานผลการจำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint