เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. นางสาววัลย์นภา รัชเดช ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ดังนี้

  1. รายงานการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
  2. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
  3. รายงานผลการจำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี