เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ประชุมหารือร่วมกับ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ คทช.

ที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชน และกำหนดแผนงานการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนในพื้นที่นำร่อง คทช. ในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน 2566 เริ่มดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับแรก โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในระดับฐานราก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint