เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตัวแทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน เดินทางมาเพื่อขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการ เรื่อง การขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศลในเขตท้องที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวภทรกช เหนือเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองกฎหมาย เป็นผู้แทน สคทช. รับเรื่องร้องเรียนและชี้แจงให้ผู้ร้องทราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint